SZNS ISO 9001: 2015 Quality Management Systems – Requirements (Siswati)

L453.63

This standard specifies requirements for a quality management system when an organization needs to demonstrate its ability to consistently provide products and services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements

Clear
SKU: N/A Category: Tag:

Description

This standard specifies requirements for a quality management system when an organization needs to demonstrate its ability to consistently provide products and services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements

LOKUCUKETFWE

Contents  Page
1 Kwenaba kwawo 1
2 Imitsetfo lokufanele ilandzelwe 1
3 Emagama lasetjentisiwe 1
4 Simo senhlangano 2
4.1 Kucondzisisa inhlangano nekusebenta kwayo 2
4.2 Kucondzisisa tidzingo kanye nalokubhekwe ngulabo labatsintsekako 2
4.3 Kwenaba kweluhlelo lwekuphatsa ngendlela lesezingeni lelisecophelweni 2
4.4 Kuphatsa ngendlela lesezingeni lelisecophelweni netinhlelo tako 3
5 Buholi 4
5.1 Buholi nekutinikela 4
    5.1.1 Sendlalelo 4
    5.1.2 Kubhekisa kumakhasimende 5
5.2 Umgomo 5
    5.2.1 Kusungulwa kwemgomo losezingeni 5
    5.2.2 Kuchumana ngemgomo losezingeni 5
5.3 Umsebenti wenhlangano 6
6 Kuhlela 6
6.1 Tinyatselo tekubhekana netingcinamba netekutfutfukisa ematfuba emphumelelo 6
6.2 Imigomo lesecophelweni kanye nekusetjentwa kwayo 5
6.3 Kuhlelela tingucuko 5
7 Lusito 5
7.1 Tinsita 5
   7.1.1 Sendlalelo 5
   7.1.2 Bantfu 5
   7.1.3 Takhiwo 6
    7.1.4 Simo sekuchuba umsebenti 6
    7.1.5 Kulandzelele nekukala 6
    7.1.6 Lwati Lwenhlangano 6
7.2 Kukhona kwenhlangano kuchuba umsebenti 7
7.3 Kuba nelwati 8
7.4 Kuchumana 8
7.5 Lwati lolubhalwe phansi 8
   7.5.1 Sendlalelo 8
   7.5.2 Kubhala nekutfutfukisa umbiko welwati 8
   7.5.3 Kuphatfwa kwelwati lolubhaliwe 8
8 . Kusebenta 9
8.1 Kuhlela  nekuphatsa umsebenti 9
8.2 Imibandzela yemkhicito nemsebenti 9
   8.2.1 Kuchumana nemakhasimende 9
   8.2.2 Kubeka imibandzela yemkhicito nemsebenti 10
   8.2.3 Kubuyeketa imibandzela yemkhicito nemsebenti 10
   8.2.4 Tingucuko kulemibandzela yemkhicito nemsebenti 11
8.3 Kuhlela nekwakhiwa kwemkhicito 11
   8.3.1 Sendlalelo 12
   8.3.2 Kuhlela kwekutfutfukisa 12
   8.3.3 Luhlelo netinsita tekutfutfukisa 12
   8.3.4 Kuphatsa luhlelo lwekutfutfukisa 12
   8.3.5 Umkhicito weluhlelo lwekutfutfukisa 12
   8.3.6 Tingucuko teluhlelo lwekutfutfukisa 13
8.4 Kuphatfwa kwetinhlelo telusito lwangephandle 14
   8.4.1 Sendlalelo 14
   8.4.2 Tinhlobo nemandla ekuphatsa 14
   8.4.3 Lwati lwalabo labaletsa lusito enhlanganweni 12
8.5 Imibandzela yekukhicita nekusebenta 13
   8.5.1 Kuphatfwa kwetinhlelo tekukhicita nekusebenta 13
   8.5.2 Kubekisa nekubeka luphawu 13
   8.5.3 Imphahla yemakhasimende noma yalabo labaletsa lusito lwangephandle 13
   8.5.4 Kulondvolota 13
   8.5.5 Lokufanele kwentiwe seyitfunyelwe imphahla 14
   8.5.6 Kuphatsa tingucuko 14
8.6 Kukhululwa kwemkhicito nemsebenti 14
8.7 Kuphatfwa kwemkhicito longemukeleki ngoba ungayilandzeli imibandzel 14
9 Kuhlolwa kwemsebenti 15
9.1 Kulandzelela, kukala kanye nekuhlatiya 15
   9.1.1 Sendlulelo 15
   9.1.2 Kwenetiseka kwemakhasimende 16
   9.1.3 Kuhlatiya nekucwaninga 16
9.2 Kutihlola kwenhlangano 17
9.3 Kubuyeketa kwendlela yekuphatsa 17
   9.3.1 Sendlulelo 18
   9.3.2 Lubuyeketo lwekuchuba umsebenti 18
   9.3.3 Imiphumela yekucwaningwa kwendlela yekuphatsa 18
10 Kutfutfukiswa 19
10.1 Sendlalelo 19
 10.2 Kungemukeleki kwemkhicito netinyatselo tekukulungisa 19
 10.3 Kutfutfuka  lokuchubekako 20
Setsasiselo  A  (Lwati) Inchazelo yaloluhlaka lolusha emagama kanye nemicondvo 20
Setsasiselo  B – (Lwati) Leminye imitsetfo  yemave ngemave  yekuphatsa ngelizinga lelisecophelweni leyakhiwe ngu ISO/TC 17 21
Bibliography 21

 

Additional information

Format

PDF, PAPER